Przemoc domowa oraz pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

PRZEMOC DOMOWA ORAZ POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

PRZEMOC W RODZINIE – to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania wobec osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające ją do zachowań wbrew jej woli, w szczególności narażające ją na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy np.:
  • przemocy fizycznej (bicie, popychanie, szarpanie, szczypanie, duszenie itp.);
  • przemocy psychicznej (obrażanie, ośmieszanie, poniżanie, pozbawianie kontaktu z bliskimi, kontrolowanie, ciągłe krytykowanie, szantażowanie, straszenie);
  • przemocy seksualnej (zmuszanie do współżycia, wymuszenie seksu, dotykanie wbrew woli)
Ofiarą przemocy w rodzinie może być np.:
  • dziecko
  • współmałżonek
  • partner
  • osoba niepełnosprawna
  • osoba starsza
NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY!
Za przemoc odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje!! Zachowanie pokrzywdzonego nie usprawiedliwia przemocy!!
STOSOWANIE PRZEMOCY JEST PRZESTĘPSTWEM ŚCIGANYM Z URZĘDU!!!!
Ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (art. 207 Kodeksu Karnego)

 

LOKALNE PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

 

Powrót na górę strony