Zanim przyjmiesz mandat - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Zanim przyjmiesz mandat

Zanim przyjmiesz mandat

Zanim przyjmiesz mandat: nakładanie mandatów karnych jest postępowaniem zastępczym wobec postępowania przed sądem powołanym do orzekania w sprawach o wykroczenia. Tryb stosowania postępowania mandatowego reguluje w rozdziale 17 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Podstawowym warunkiem nałożenia mandatu karnego jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia zgody na taki sposób zakończenia postępowania. Przyjęcie mandatu jest więc prawem, a nie obowiązkiem osoby, której postawiono zarzut popełnienia wykroczenia. Tylko od decyzji sprawcy wykroczenia zależy czy chce by postępowanie w sprawie zostało zakończone poprzez nałożenie mandatu - jednak bez możliwości rozpoznania jej przez sąd. Zgoda na ukaranie w postępowaniu mandatowym niesie za sobą również skutek w postaci rezygnacji z prawa do zaskarżenia mandatu prawomocnego. Kiedy mandat staje się prawomocny? Prawomocność mandatu karnego, w zależności od jego rodzaju, następuje z chwilą: podpisania mandatu karnego kredytowanego, wręczenia pieniędzy funkcjonariuszowi, który nałożył mandat karny gotówkowy, zapłacenia grzywny wymierzonej mandatem karnym zaocznym. Co może zrobić policjant po ujawnieniu wykroczenia? Policjant wobec sprawcy wykroczenia zatrzymanego na gorącym uczynku ma w zasadzie trzy możliwości do wyboru: zastosowanie pouczenia, nałożenie mandatu karnego, skierowanie sprawy z wnioskiem o rozpoznanie wykroczenia przed sądem. Pouczenie jest najłagodniejszym środkiem jaki może zostać zastosowany wobec sprawców wykroczeń. W takiej sytuacji osoba nie ponosi odpowiedzialności karnej za swój czyn. Pouczenie może przybrać różnorodną postać jak np: zwrócenie uwagi na naganność zachowania, ostrzeżenie, że w przyszłości w takiej sytuacji nie będzie można liczyć na pobłażliwość. Pouczenie może zostać zastosowane również wówczas jeżeli zachowanie będące wykroczeniem będzie również przedmiotem postępowania dyscyplinarnego. Jeżeli jednak okoliczności popełnienia czynu lub zachowanie jego sprawcy nie zasługują na zastosowanie pouczenia - to w takiej sytuacji policjant sięgnie po bloczek mandatowy. Dalszy tryb postępowania zależy od decyzji sprawcy, który może odmówić przyjęcia mandatu lub zgodzić się na jego przyjęcie. Każde z zachowań pociąga za sobą różne konsekwencje. Nad decyzją o przyjęciu mandatu trzeba się poważnie zastanowić. Policjant jak również jego przełożony nie ma prawa do anulowania mandatów. Może to uczynić jedynie sąd, na wniosek ukaranej osoby, złożony w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni od daty uprawomocnienia się mandatu. Prawomocny mandat może zostać uchylony tylko wówczas, gdy zostanie nałożony za czyn, który nie jest wykroczeniem. Do takich sytuacji dochodzi bardzo rzadko - na przykład, gdyby mandat został nałożony na osobę mająca ukończone 18 lat, kierującą rowerem - za to, że nie posiada karty rowerowej. Takie zachowanie nie jest wykroczeniem, a więc mandat może zostać uchylony. Sąd nie uchyli natomiast mandatu, który został nałożony za czyn będący wykroczeniem i przyjęty przez osobę, która później dojdzie do przekonania, że jednak zdarzenie miało inny przebieg. Decydującym jest to czy mandat został nałożony za zachowanie, które wyczerpuje znamiona jakiegokolwiek wykroczenia. Nie można uchylić mandatu np. ze względu na zbyt wysoką kwotę grzywny - co najczęściej jest powodem kierowania pism do jednostek Policji. O uchyleniu mandatu karnego orzeka sąd na posiedzeniu. Mają prawo w nim uczestniczyć: ukarany, organ lub jego funkcjonariusz, który nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Uchylając mandat karny sąd nakazuje zwrot uiszczonej kwoty. Jeśli ukarany nie zgodzi się z decyzją policjanta i odmówi przyjęcia mandatu sprawa również skończy się w sądzie. Policjant sporządzi wniosek o ukaranie, który z całą dokumentacją powędruje do sądu. Świadkami w takiej sprawie są często również policjanci, którzy ujawnili wykroczenie.Grzywna orzeczona przez sąd jest na ogół w tej samej wysokości co mandat proponowany przez policjanta. Do tego dochodzą jednak koszty postępowania. A jeśli za wykroczenie przewidziano także punkty karne, to bez względu na to, czy zrobi to sąd czy policjant, i tak trafią na konto kierowcy.