Aktualności

Prawa osób pokrzywdzonych i instytucje oraz organizacje pozarządowe oferujące pomoc.

Mając na uwadze niezmiernie ważne prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem warto zapoznać się z funkcjonującymi na terenie województwa zachodniopomorskiego instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w Zachodniopomorskiem.

Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych.

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.